Klik i søjlen
her for
næste side
Bramming
gammel dansk omtalt ca. 1290
bram = kant, rand, bræmme
ung, ing = sted
Det oprindelige Bramming ligger på et næs mellem Ilsted Å og Holsted Å.
Mellem 1800 og 1960 blev navnet ofte skrevet som Bramminge.
Bramming = bræmmestedet

Danmark
800-tallet Denmeare (oldengelsk),
runesten ca.935 tanmarkar,
runesten ca. 985 tanmaurk (side 57)
samt folkenavnet 551 Dani (latin)
der er den ældste mindelse om Danmark
i den ældste betydning mark = grænseskov
Danernes grænseskov er grænsen mod saxerne i det sydlige Slesvig
i de ældste runeindskrifter står "t" for "d".

Darum
gammel dansk omtalt 1158 og 1278 Darrum
fra old islandsk darr = spyd, sigtende til spidse terræn
fra gammel dansk glda = bebyggelsen på det spidse, bæstagtige terræn
Der skelnes siden 1300-tallets slutningmellem Store og Lille Darum.

Endrup
omtalt 1482 Jendrup og 1497 Endherop
enten ende = afslutning, grænse
eller fra gammel dansk = ænni = pande
torp = udflytterbebyggelse
Fra den oprindelig landsby Endrup er i 1500-tallet opstået
herregården Endrupholm, beliggendei engene ved Sneum Å.
enten Endrup = udflytterbebyggelse ved afgrænsningen
eller Endrup = udflytterbebyggelse på det pandeformed terræn

Fåborg
omtalt ca. 1325 Faburgh
muligvis fra gammel dansk fa = farvet, broget
borg = bakke
Fåborg = Den brogede bakke.

Grimstrup
omtalt ca. 1325 Grimstrop, 1359 Grimstorp,
1454 Grymstorp og 1461 Grimstrop
fra gammel dansk mandsnavnet Grim
torp = udflytterbebyggelse
Grimstrup = Grims udflytterbebyggelse.

Gummesmark
omtalt 1307 Gummersmark og 1319 Gummæsmark
fra gammel dansk mandsnavnet Gummi
mark = skov
Gummesmark = Gummis skov.

Gørding
omtalt 1291 G
yringhæræth og 1330 Gyring gyria = det oprindelige navn på Holsted Å
afledt af gldo = sump, morads
Gørding herred har navnet efter bebyggelsen
Gørding = Stedet ved åen Gyria.

Holsted
omtalt 1325 Holsteth
enten fra gammel dansk holstath = sted med dybe huller
eller fra gammel dansk hol = hul
sted = bebyggelsessted
Holsted = Bebyggelsesstedet ved hullet i Holsted Å.

Hunderup
omtalt 1325 Hangthorp og 1384 Hoghndorp
fra gammel dansk mandsnavnet Haghni
torp = ydflytterbebyggelse
Hunderup = Haghnis udflytterbebyggelse.

Ilsted
omtalt Ilsted 1385 Ygylstet
ygyl = igle
sted = bebyggelsessted
Ilsted =Bebyggelsesstedet med iglerne.

Jylland
folkenavnet jyder kendes allerede i 400-tallet i en engelsk kilde
Der skelnes siden 1200-tallet Nørre Jylland og Sønder Jylland
folkenavnet Jyder betyder muligvis = mænd.

Kongeåen
navnet er omtalt 1698 Kongeaa
åen som danner grænse mellem kongens del af Danmark og det hertugelige Sønderjylland
Kongeåen kaldes tidligere Skodborg Å.

Lovrup
omtalt 1455 Lowrop og 1493 Lowerup
Low = mandsnavnet Lave
Rup = udflytterbebyggelse
Lowrup = Laves udflytterbebyggelse.

Nørå
omtalt 1483
nør = nord for Holsted Å

Omme
omtalt 1310-22
Omæ = Omme
Oprindelig navn på vandløbet vest for byen
åens navn betyder da "Den fjernt larmende"

Ravnsø
omtalt 1499 Raffmshee og 1504 Rafwenshiæ
enten fra mandsnavn Ravn eller fuglenavn ravn
sø = hede
enten Ravnsø = "Ravns Hede"
eller Ravnsø = "Heden med ravnene"

Sejstrup
omtalt 1400 Segrstrup, 1497 Seystrup, 1540 Selstrup og 1542 Selstrup
fra mandsnavnet Sighulf
strup = udflytterbebyggelse
Sejstrup = Sejrs udflytterbebyggelse

Sneum
omtalt 1292 Snethum
fra gammel dansk snæh = afskåret stykke kratskov
Sneum = Bebyggelsen ved Kratskoven

Tvilho
omtalt 1606 Tuildhuoed
navnet er snarest det oprindelige navn på Nærrebæk
Twila = hoved
Tvilho = Fremspringet ved åen Twila.

Vejrup
omtalt fra 1310-22 Wilhrup, 1487 Weerop og 1511 Veroppe
fra gammel dansk with = skov
torp = udflytterbebyggelse
Vejrup = udflytterbebyggelse ved skoven

Vester Nykirke
omtalt 1291 Nykirki
Det vides ikke, om navnet sigter til at sognet er nyere end de øvrige i nabolaget,
eller navnet sigter til flytning og nybygning af sognekirkens flytning,
Den nuværende kirke er fra 1100-1200-tallet.

Vilslev
omtalt 1231 Wilslef
fra mandsnavnet Wil
Vilslev = Wils arvegods

Ålbæk
omtalt 1440 Aalbeck, 1514 Olbeck, 1580 Alheck og 1583 Albeck
Ål = fiskenavn
Ålbæk = Bækken med ålene

Årre
omtalt 1291 Ornæ
fra gammel dansk orf = åg, leskaft
Årre = På den åglignende højderyg.
---------------------------------------

Navne-endelsen 'ing' er en stedbetegnelse,
som bruges i hele Nord-europa.
Den står for en boplads, hvor der bor mennesker.
---------------------------------------hfm

Klik i søjlen
her for
næste side

Til top


Velkommen på Bramming Egnen ... 9 Stednavne på Bramming Egnen